11. ปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

การใช้สารเคมีทางการเกษตรใน พ.ศ. 2562 การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทั้งสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช และประเภทอื่นๆ ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย และสารกำจัดหนู มีการนำเข้ารวม 149,782 ตัน มูลค่า 22,031 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.52 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีการนำเข้ารวม 193,304 ตัน มูลค่า 25,872 ล้านบาท เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า มีการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรรวมทั้งสิ้น 49,324 ตัน มูลค่า 8,513 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.99 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีปริมาณ 86,510 ตัน มูลค่า 11,273 ล้านบาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: [1] ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
[2] วัตถุอันตรายทางการเกษตร ประกอบด้วย สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช และประเภทอื่นๆ ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย และสารกำจัดหนู
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล